مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر

مسابقات هوش مصنوعی امیرکبیر(مهما)

چالش کاشف: کشف باگ های کد

برگزار کننده: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حامی مالی و معنوی اختصاصی: شرکت مدیریت امن الکترونیکی کاشف 

زمان برگزاری: اسفندماه ۱۴۰۰

تارنمای شرکت در مسابقه:

https://aaic.aut.ac.ir/
تارنمای شرکت کاشف: 

https://www.kashef.ir/portal/home/
 

مطالب مرتبط