تماس با ما

دفتر مدیریت آموزش دانشگاه ۳۱۲۲۲۷۱۰

دبیرخانه آموزشی دانشگاه ۳۱۲۲۲۲۷۱

دفتر معاونت دانشجویی ۳۱۲۲۲۵۱۱

دفتر معاونت پژوهشی ۳۱۲۲۲۰۷۸ فاکس ۳۳۴۴۵۱۸۲

دفتر رئیس دانشگاه ۳۱۲۲۲۰۱۰

دبیرخانه مرکزی دانشگاه ۳۱۲۲۲۰۴۴

کد پستی: ۷۵۱۶۹۱۳۸۱۷


راه های ارتباطی

آدرس مرکز آپا : بوشهر ، خیابان خلیج فارس ، دانشگاه خلیج فارس

077-31222710

cert@pgu.ac.ir